Kees Bierens
MEER RUIMTE, MINDER ORDENING !
Goed voor ondernemer en burger

directeur Biema B.V.
Voorheen gemeente-secretaris(1987 – 1997)en hotelondernemer(1998 – 2009)
getrouwd met Mineke, geen kinderen
Dorpsstraat 17
4365 AL Meliskerke
Geboren op 11 april 1957
Telefoonnummer:0118-562550
Mobielnummer:06 - 53103665

Ik ben geboren en getogen in Meliskerke en daar ook nog steeds woonachtig.
Anders dan mijn vaste woonstek doet vermoeden, houd ik van verandering.

Werkervaring
In 1975 ben ik gaan werken bij de gemeente Mariekerke en opgeklommen tot gemeentesecretaris in 1987. Dat ben ik 10 jaar geweest. Steeds heb ik werken met studeren gecombineerd en vakdiploma’s als Hoger Bestuursambtenaar behaald. Werkend leren of lerend werken dus. Een prima combinatie vind ik, die op alle niveaus meer in praktijk gebracht zou moeten worden. Als gemeenteambtenaar heb ik ook veel ervaring opgedaan op het gebied van de ruimtelijke ordening. Dat was nog in een tijd dat er minder verstikkende regels waren, de rechtsbescherming nog niet was doorgeschoten en vergunningen vlot verleend konden worden. Een groot verschil met nu.
In 1998 heb ik de overstap naar het bedrijfsleven gemaakt en ben ik zelfstandig hotelondernemer in Zoutelande geworden. Niet lang daarna volgde mijn vrouw, die afd. hoofd bij de Zeeuwse Bibliotheek was, mijn voorbeeld. Het hotelbedrijf en de toeristische sector waren onze nieuwe uitdaging. Na enkele jaren hebben we ook het bedrijf van onze buurman overgenomen en konden we onze activiteiten uitbreiden. Zelf heb ik me ook sterk gericht op promotie en marketing van onze bedrijven en daarmee tegelijk ook op die van de omgeving. Daar viel nog veel terrein te winnen en dat is nog steeds zo. Behalve het bedrijfsleven zelf, zou ook de provincie daar veel meer dan nu het geval is op in moeten inzetten. Ook buiten mijn onderneming was ik actief en wel als voorzitter van de Zoutelandse Ondernemersvereniging, als commissaris bij de Rabobank Walcheren/Noord-Beveland en als Statenlid voor de VVD.

In 2009 hebben we onze bedrijven verkocht. Een prachtige ervaring rijker. Het ondernemerschap is me prima bevallen en de banden daarmee zijn nog lang niet verbroken. Ik ben nog steeds voorzitter van de Ondernemersvereniging Zoutelande en sinds 2010 ook secretaris van de federatie van de 9 ondernemersverenigingen in de gemeente Veere met ruim 400 leden.

Politiek
In 2003 ben ik voor het eerst gekozen als Statenlid voor de VVD. Een partij waarbij beginselen als vrijheid en verantwoordelijkheid me bijzonder aanspreken. Ik had me kandidaat gesteld omdat ik vind dat het provinciaal bestuur een goede afspiegeling van de maatschappij hoort te zijn, daar ook ondernemers een belangrijk onderdeel van zijn en ik mijn kennis en ervaring wilde inzetten. In 2007 mocht ik voor een nieuwe periode aan de slag. Als lid van de Statencommissie ruimte, ecologie en water, als voorzitter van de commissie economie & mobiliteit en de afgelopen maanden ook als voorzitter van de stuurgroep onderzoek Thermphos heb ik me deze periode vooral bezig gehouden met onderwerpen die verband hielden met ruimtelijke ordening en het milieu. Sinds 2008 ben ik vice-voorzitter van de fractie en sinds december j.l. ben ik lid van de landelijke partijcommissie Ruimte, Bouwen en Wonen.

Speerpunten nieuwe statenperiode
Ik vind dat in de nieuwe statenperiode de Zeeuwse economie speerpunt moet zijn van een compact en daadkrachtig provinciebestuur dat goed op de financiën let en dus ook gaat bezuinigen. Een provinciale overheid die economische ontwikkeling stimuleert in de havens, in het toerisme, bij landbouw en visserij en in het MKB. Daar zijn ondernemers voor nodig die flexibel kunnen ondernemen en vlot kunnen inspelen op ontwikkelingen in de markt en dus niet gehinderd worden door betuttelende regels. Ik ben voor meer ruimte en minder ordening en meer beleidsvrijheid voor gemeenten. Dat is goed voor ondernemer en burger.

Als het met de economie goed gaat en de provincie zich gaat richten op de echte kerntaken, kunnen we de goede dingen goed blijven doen. En bovendien kunnen we dan met minder ambtenaren toe.

Voor een goed functionerende maatschappij zijn ook goede verbindingen noodzakelijk. Daarom ben ik voor verbetering/verbreding van de N60 en de N61 in Zeeuws-Vlaanderen, van de N57 op Schouwen-Duiveland en de N256/N59 van Goes naar Bruinisse en een afslag op de A58 bij het ziekenhuis Goes.

Tenslotte:
Stemmen op Kees Bierens, is kiezen voor ervaring! Ervaring bij de overheid, ervaring als ondernemer en ervaring in de provinciale politiek.
Ik hoop dat ik met uw stem die ervaring in de volgende periode opnieuw mag inzetten in Provinciale Staten, in het belang van Zeeland en haar inwoners.
DAAROM: 2 MAART, LIJST 2, NR. 2 !
Kees Bierens.


Terug...